profil

akreditácie MŠ SR

EÚ projekty

kontakt

EÚ projekty


Získané granty

Program zameraný na profesijnú orientáciu študentov

Cezhraničná spolupráca – forma pomoci pri uplatňovaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce

E–learning – nová a moderná forma vzdelávania