profil

akreditácie MŠ SR

EÚ projekty

kontakt


ERVES, n. o.

        ERVES je nezisková organizácia so sídlom Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom, pôsobiaca na území Slovenskej republiky už od r. 2003. Inštitúcia je zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby – Obvodný úrad Trenčín s registračným číslom OVVS/NO-23/2003.

        Hlavným cieľom neziskovej organizácie je rozvíjanie dlhodobej stratégie v rámci realizácie vzdelávania, tvorba a implementácia projektov. Vzdelávacia inštitúcia poskytuje vlastné vzdelávacie programy, spolupracuje s domácimi i zahraničnými inštitúciami pri samotnej realizácii projektov ako aj pri organizácii vzdelávacích programov a kurzov.

Všeobecne prospešné služby, ktoré spoločnosť ERVES poskytuje, sú nasledovné:

 • tvorba, rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.

Cieľové skupiny, na ktoré je zameraná činnosť neziskovej organizácie ERVES:

 • nezamestnané osoby,
 • ženy na a po materskej dovolenke,
 • osoby s rodičovskými povinnosťami,
 • osoby nad 50 rokov veku,
 • absolventi škôl,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • záujemcovia o zamestnanie,
 • dlhodobo evidovaní uchádzači o zamestnanie,
 • zamestnanci firiem súkromného a verejného sektora,
 • žiaci základných a študenti stredných škôl,
 • osoby so zdravotným postihnutím,
 • osoby v nepriaznivej sociálnej situácii,
 • sociálne vylúčené fyzické osoby,
 • osoby, ktoré majú obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémové a životné situácie
 • a pod.

Skúsenosti neziskovej organizácie s realizáciou projektov v rámci štrukturálnych fondov

        Nezisková organizácia ERVES má skúsenosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov Európskej únie na národnej i medzinárodnej úrovni. Disponuje a spolupracuje s ľuďmi, ktorí majú bohaté skúsenosti s riadením a realizáciou týchto projektov. Medzi realizované projekty neziskovej organizácie ERVES patria nasledovné:

 1. Neziskovej organizácii ERVES Dubnica nad Váhom bol pridelený nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu č. SOP ĽZ 2004/1-017 pre projekt pod názvom „Program zameraný na profesijnú orientáciu študentov“, ktorý bol schválený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje na odporúčanie komisie MŠ SR. Do projektu boli zapojení študenti 3. a 4. ročníka SOUSaE Dubnica nad Váhom. V rámci poradensko-vzdelávacích aktivít cieľová skupina projektu absolvovala preventívne poradenstvo o povolaniach a zamestnaniach, právne a psychologické poradenstvo. Celkovým cieľom bolo pomôcť účastníkom pri rozvíjaní schopností jednotlivcov pri uplatnení sa na trhu práce, poskytnúť efektívne a aktuálne informácie pri rozhodovacom procese ako neskôr postupovať po ukončení strednej školy. Realizácia neinvestičného projektu prebiehala od 1.12.2004 do 31.12.2005.

 2. ERVES n. o. realizovala v období od 01.06.2009 – 30.09.2010 neinvestičný projekt z prostriedkov ERDF a ŠR pod názvom „Cezhraničná spolupráca – forma pomoci pri uplatňovaní znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce“, kód projektu ITMS: 22410320002 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. V uvedenom projekte vystupovala nezisková organizácia ERVES n. o. ako vedúci partner, ktorý spolupracoval na realizácii tohto projektu s hlavným cezhraničným partnerom EURO EDUCA so sídlom v Hodoníne. Cieľom projektu bola podpora vzdelávacích aktivít, ktoré prispievajú k zmene kvalifikačnej štruktúry cieľovej skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie Trenčianskeho a Juhomoravského kraja. Hlavnými realizovanými aktivitami projektu boli: Bilančná diagnostika, Sociálno-psychologický výcvik, Práca s PC s podporou využívania internetových prostriedkov, Analýza trhu práce pohraničného územia, Semináre a Workshopy realizované v rámci projektu.

 3. V súčasnosti ERVES n. o. realizuje od 01.07.2010 neinvestičný projekt pod názvom „E-learning – nová a moderná forma vzdelávania“ z ESF v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Hlavným zámerom projektu je prostredníctvom e-learningu zvýšiť efektivitu poskytovaných služieb na úrovni neziskovej organizácie a samosprávy, zlepšiť vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a budovanie partnerstiev. Cieľovou skupinou sú zamestnanci neziskovej organizácie ERVES n. o. a zamestnanci partnerov projektu – Mesto Dubnica nad Váhom, Mesto Ilava, Obec Horná Poruba a Obec Lednické Rovne. Medzi hlavné aktivity projektu patria: Mapovanie potrieb v oblasti ďalšieho vzdelávania, Bilančná diagnostika cieľovej skupiny, Elektronické vzdelávanie a E-learningové vzdelávanie. Plánovaný termín ukončenia projektu je 30.06.2012.

Skúsenosti neziskovej organizácie s realizáciou vzdelávacích aktivít

        Nezisková organizácia realizovala v rámci „Národného projektu XI. Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získavanie nových vedomostí a odborných zručností“ so súkromnými spoločnosťami a orgánmi verejnej správy na území Slovenskej republiky rôzne vzdelávacie aktivity, kde cieľovou skupinou boli ich zamestnanci. Medzi realizované vzdelávacie aktivity patrili: Psychológia, Obsluha osobného počítača, Vnútrofiremná komunikácia, Anglický jazyk formou e–learningu, Právo, IKT pre začiatočníkov, Teambuilding.

        V rámci Národného projektu IIIa realizovala taktiež nezisková organizácia s Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenskej republiky vzdelávacie aktivity, kde cieľovou skupinou boli uchádzači a záujemci o zamestnanie. Medzi realizované vzdelávacie aktivity patrili: Uplatnenie sa na trhu práce, Skladník, Operátor CNC, IKT pre pokročilých, Práca s PC s podporou využívania internetových prostriedkov, Manažér opatrovateľskej starostlivosti.

        Ďalšie vzdelávacie aktivity realizované v rámci projektov spolufinancovaných EÚ: Elektronické vzdelávanie, Psychológia, Uplatnenie sa na trhu práce, Práca s PC s podporou využívania internetových prostriedkov.